Využitím našeho e-VISA on-line systému na této stránce souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami:

Kontaktní údaje:

Název společnosti: Czech-us, v.o.s..
Sídlo společnosti: Vodičkova 791/41, 112 09 PRAHA 1
IČ: 27456927
Tel: +420 733 123 999

dále jen jako “poskytovatel”

Podrobné kontakty na AustraliaOnline/Czech-us.

Poskytovatel služby se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany adresáta služby reagovat neprodleně nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů. Spotřebitel se pro účely těchto smluvních podmínek nazývá “adresátem” nebo “adresátem služby”.

Informace:

Informace o ceně služby uváděné poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. PDH) a poplatků. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v úředchozích kroku. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Adresát souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé adresátovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí adresát sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Adresát služby pověřuje poskytovatele, aby za něj a na jeho účet jednal s úřadem Department of Immigration v Austrálii. Za jednání se považuje zejména: podání žádosti, změna, doplnění či zrušení žádosti.

Zrušení služby a odstoupení od smlouvy

Adresát služby (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od vyplnění žádosti do okamžiku poskytnutí služby a to bez ohledu na provedení platby. Služba je poskytnuta okamžikem podání žádosti adresáta do systému australského imigračního úřadu. Adresát služby uděluje výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že po podání žádosti do systému australského imigračního úřadu pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy adresát služby poskytovateli zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Adresát nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum vyplnění žádosti či bankovní spojení a zvolený způsob vrácení posplatku za službu.

Poskytovatel je povinen adresátovi vrátit částku plně odpovídající ceně služby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to převodem na specifikovaný účet adresáta. Adresát si vyhrazuje právo ponížit vrácenou částku o náklady do té doby prokazatelně vynaložené (např. poplatek za platbu kartou nebo poplatek zaplacený ambasádě).

Ochrana osobních údajů

Adresát souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Adresát má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Poskytovatel se zavazuje osobní údaje adresáta neposkytnout jiným třetím subjektům než australské ambasádě za účelem vyřízení víza. Poskytovatel je oprávněn zasílat adresátovi vlastní obchodní sdělení, s čímž vyslovuje adresát souhlas, a to jen do doby, než kadresát poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a adresátem řeší obecné soudy.

Ostatní

Adresát se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Poskytovatel služby se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlaseně písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015

Prohlášení před zahájením žádosti

Adresát se zavazuje, že informace, které poskytne v následujícím formuláři budou pravdivá a aktuální. Adresát je výslovně seznámen s tím, případné nepravdivé informace nebo nepravé dokumenty, které se žádostí poskytne mohou vézt k zamítnutí žádosti a to dokonce s účinky do budoucna. V případě, že emigrační úřad po udělení víza zjistí, že některé informace nebo dokumenty nebyly pravdivé, může vízum zrušit.

Co je u nás nového?

Prekážky sú iba v našej hlave

Skôr ako človek odíde do Austrálie, zvažuje pre a proti. Premýšľa, či sa do toho vôbec pustiť. Otázky typu: Čo… Více

Anička nás zdraví zo Sydney: “MANLY BEACH je nádherná lokalita, ktorá sa mi zapísala do srdca.”

“Áno, je to tak, som opäť v Prahe. Našťastie let s Qatar Airways prebehol bez problémov. Rozhodovala som sa pomerne… Více

Podmienky, s ktorými môžem začať vízový proces už dnes!

Ešte nikdy sme v rámci EXPO AUSTRALIA neprišli s toľkými bonusmi v rámci našej asistencie… Posúďte sami 1. NÍZKE CENY… Více

Covid Q & A

Milí naši cestovatelia, pripravili sme si pre vás odpovede na aktuálne otázky – Q&A, ohľadom situácie spojenej s pandémiou koronavírusu… Více

Kontakty

Dohodni si konzultáciu

Romana Procházková

+420733123999 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Praze lze kontaktovat i přes:Viac kontaktov

Adresa:

Opletalova 23, 4. patro,
110 00 Praha 1

Otváracia doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 733 123 999


+420 211 221 501 info@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brne možno kontaktovať aj cez:Viac kontaktov

Adresa:

Rašínova 103/2
602 00 Brno

Otváracia doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 211 221 501

Kamil Glinský

+421 918 570 900 kamil@australiaonline.sk

AustraliaOnline v Bratislave možno kontaktovať aj cez:

Australiaonline Bratislava
Viac kontaktov

Adresa:

Gunduličova 4
811 05 Bratislava

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 17.00