Využitím našeho on-line systému na této stránce souhlasíte s následujícími podmínkami:

Kontaktní údaje:

Název společnosti: Czech-us v.o.s.
Sídlo společnosti: Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 274 56 927
Tel: + 420 734 449 949

dále jen jako “poskytovatel”
Podrobné kontakty na AustraliaOnline.

Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany adresáta služby reagovat neprodleně nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů. Spotřebitel se pro účely těchto smluvních podmínek nazývá “adresátem” nebo “adresátem služby”.

Informace:

Informace o ceně služby uváděné poskytovatelem [RN1] jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v předchozích kroku[RN2] . Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Adresát souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy mezi poskytovatelem a adresátem služby. Náklady vzniklé adresátovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy s poskytovatelem (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí adresát sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Adresát služby pověřuje poskytovatele, aby za něj a na jeho účet jednal s úřadem Department of Immigration v Austrálii za účelem získání Work and Holiday víz do Austrálie. Za jednání se považuje zejména: podání žádosti, změna, doplnění, urgence či zrušení žádosti. AustraliaOnline není orgánem rozhodujícím o vydání víza, a proto není schopna garantovat úspěšné vydání víza. Doba zpracování je variabilní a aktuální stav řízení o podané žádosti o udělení víz je uveden na oficiálním webu imigračního úřadu. Adresát je srozuměn s faktem, že víza podléhají stanovené kvótě, která může být vyčerpána. V takovém případě není možné o vízum žádat, resp. bude žádost o vízum zamítnuta. Adresát je povinen poskytnout poskytovateli veškeré informace vyžadované pro účely vyplnění a podání žádosti o Work and Holiday víza do Austrálie a dále veškerou součinnost požadovanou ze strany poskytovatele za účelem získání Work and Holiday víz do Austrálie.

Zrušení poskytnutí služby a odstoupení od smlouvy

Adresát služby (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to až do okamžiku poskytnutí služby, a to bez ohledu na to, kdy bude provedena úhrada za poskytnuté služby. Služba je dokončena okamžikem vyhotovení finální podoby vízové žádosti adresáta služby a jejího předání adresátovi sužby a/nebo jejího podání u australského imigračního úřadu (zadáním do systému australského imigračního úřadu). Adresát služby uděluje výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že podáním žádosti u australského imigračního úřadu dochází ke splnění závazku poskytovatele ze smlouvy, a podáním takové žádosti u australského imigračního úřadu tedy adresát služby pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy adresát služby poskytovateli zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Adresát nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum vyplnění žádosti či bankovní spojení a zvolený způsob vrácení poplatku za službu.

Pokud nebude služba v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od smlouvy dokončena, vrátí poskytovatel adresátovi adresátem uhrazenou cenu, resp. odměnu za poskytované služby, poníženou maximálně o 20 %, a to převodem na účet specifikovaný adresátem. Pro případ, že již byla služba poskytnuta, adresát nemá nárok na vrácení uhrazené ceny, resp. odměny za poskytnuté služby.

Ochrana osobních údajů

Adresát souhlasí s tím, aby osobní údaje adresáta služeb byly poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Adresát má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Poskytovatel se zavazuje osobní údaje adresáta neposkytnout jiným třetím subjektům než australské ambasádě za účelem vyřízení víza. Poskytovatel je oprávněn zasílat adresátovi vlastní obchodní sdělení, s čímž vyslovuje adresát souhlas, a to jen do doby, než adresát poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a adresátem řeší obecné soudy.

Ostatní

Adresát se pro účely těchto podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od poskytovatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Poskytovatel služby se pro účely těchto podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od adresáta při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů), zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) a dalšími právními předpisy. Smlouva se řídí českým právem. Změny těchto podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě, jsou vyloučeny.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. ledna 2021

Prohlášení před zahájením žádosti

Adresát se zavazuje, že informace, které poskytne v následujícím formuláři, budou pravdivé a aktuální. Adresát je výslovně seznámen s tím, že případné nepravdivé informace nebo nepravé dokumenty, které se žádostí poskytne, mohou vést k zamítnutí žádosti, a to dokonce i s účinky do budoucna. V případě, že emigrační úřad po udělení víza zjistí, že některé informace nebo dokumenty nebyly pravdivé, může vízum zrušit.

TLAČÍTKO //Souhlasím s výše uvedenými podmínkami//

[RN1]V tomto dokumentu žádnou cenu neuvádíte. Předpokládám, že máte vedle tohoto dokumentu samostatný ceník. Pokud ne, bylo by vhodné uvést ceny přímo v tomto dokumentu.

[RN2]Předpokládám, že toto je jeden z kroků při uzavírání smlouvy a v předchozím kroku je klient informován o přijímaných způsobech platby.

Co je u nás nového?

Prekážky sú iba v našej hlave

Skôr ako človek odíde do Austrálie, zvažuje pre a proti. Premýšľa, či sa do toho vôbec pustiť. Otázky typu: Čo… Více

Anička nás zdraví zo Sydney: “MANLY BEACH je nádherná lokalita, ktorá sa mi zapísala do srdca.”

“Áno, je to tak, som opäť v Prahe. Našťastie let s Qatar Airways prebehol bez problémov. Rozhodovala som sa pomerne… Více

Podmienky, s ktorými môžem začať vízový proces už dnes!

Ešte nikdy sme v rámci EXPO AUSTRALIA neprišli s toľkými bonusmi v rámci našej asistencie… Posúďte sami 1. NÍZKE CENY… Více

Covid Q & A

Milí naši cestovatelia, pripravili sme si pre vás odpovede na aktuálne otázky – Q&A, ohľadom situácie spojenej s pandémiou koronavírusu… Více

Kontakty

Dohodni si konzultáciu

Ing. Pavlína Vargová

+420 734 44 99 49 pavlina@australiaonline.cz

Australiaonline v Praze lze kontaktovat i přes:

australiaonline.brno
Viac kontaktov

Adresa:

Vodičkova 791/39
110 00 Praha 1

Otváracia doba:

Z důvodu aktuálních vládních opatření
probíhají schůzky POUZE ONLINE
po předchozí domluvě v pracovní dobu:
ÚTERÝ a ČTVRTEK 9-17 hod

Ing. Pavlína Vargová

+420 734 44 99 49 pavlina@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brne možno kontaktovať aj cez:

australiaonline.brno
Viac kontaktov

Adresa:

Rašínova 103/2
602 00 Brno

Otváracia doba

Z důvodu aktuálních vládních opatření
probíhají schůzky POUZE ONLINE
po předchozí domluvě v pracovní dobu:
ÚTERÝ a ČTVRTEK 9-17 hod

Kamil Glinský

+421 918 570 900 kamil@australiaonline.sk

AustraliaOnline v Bratislave možno kontaktovať aj cez:

Australiaonline Bratislava
Viac kontaktov

Adresa:

Gunduličova 4
811 05 Bratislava

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 15.00
UTOROK09.00 až 15.00
STREDA09.00 až 15.00
ŠTVRTOK09.00 až 15.00
PIATOK09.00 až 14.00

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 17.00

Nezaujala ťa Austrálie?